SAP-8000系列系统

SAP-8000智能自动化监控系统

日期:2020-06-08

随着计算机技术与电力系统技术的发展,标准化、集成化、智能化、国际化、跨平台已经成为新一代电力监控系统的发展方向,本系统正是在以此为标准设计开发的智能监控后台。

1、平台支持


2、设计架构

3、设计架构

⑴多国语言              ⑵语音报警               ⑶图元展示

⑷曲线展示              ⑸报表展示               ⑹事件查询

⑺五防闭锁              ⑻定值操作               ⑼故障录波

⑽设备接入              ⑾数据转发


4、运行图例

⑴在线运行画面

333

⑵主接线图

444


⑶曲线展示画面

555


⑷运行日志画面

666